Dokumenty Szkoły

Statut Zespołu Szkół Technicznych

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS     PDF

Załącznik 1 – Wniosek o dofinansowanie/refundację wypoczynku     PDF | WORD

Załącznik 2 – Oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o świadczenia z ZFŚS     PDF | WORD

Załącznik 3 – Wniosek o udzielenia bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub finansowej z ZFŚS     PDF | WORD

Załącznik 4 – Wniosek o przyznanie zwrotnej pożyczki z ZFŚS     PDF | WORD

Załącznik 5 – Progi dochodowe oraz wysokość dofinansowania/refundacji do wypoczynku pracowników, emerytów, rencistów i ich dzieci      PDF

Partnerzy szkoły